เป็นองค์กรชั้นนำด้านโรตติดต่อนำโดยแมลง ที่สังคมยอมรับระดับประเทศและนานาชาติ ภายในปี 2563

โฟลสำรวจความคิดเห็น

แบบประเมินความพึงพอใจต่อคลังความรู้สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

แสดงความคิดเห็นในหัวข้ออื่นๆ

ประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "กำจัดยุงลาย.. วายร้ายทำลายคนรัก"