เป็นองค์กรชั้นนำด้านโรตติดต่อนำโดยแมลง ที่สังคมยอมรับระดับประเทศและนานาชาติ ภายในปี 2563

โฟลสำรวจความคิดเห็น

แบบประเมินความพึงพอใจต่อคลังความรู้สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

แสดงความคิดเห็นในหัวข้ออื่นๆ

ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก 2556

(FIGHT DENGUE)    
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จากรายงาน 506 ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค แจ้งว่า ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2556 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม 150,934 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 234.86 ต่อแสนประชากร จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ณ ช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 103 (2 เท่า) กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 15 – 24 ปี (ร้อยละ 29.09) ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนักเรียน (ร้อยละ 48.58) จำนวนผู้ป่วยตาย 133 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.09 กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยตายสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 15 – 24 ปี (ร้อยละ 27.82) ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนักเรียน (ร้อยละ 48.12)


    

พื้นที่ระบาด (Dengue Cluster Locations)

Dengue Cluster locations (Data on 24
December 2013)
พื้นที่ระบาดโรคไข้เลือดออก ในช่วง 4 สัปดาห์ (47-50)
เกณฑ์การพิจารณา
1. อำเภอที่มีอัตราป่วยสะสมในช่วง 4 สัปดาห์หลังสุด (47-50) มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ต่อแสนประชากร
2. อำเภอที่มีรายงานผู้ป่วยต่อเนื่อง 4 สัปดาห์หลังสุด (47-50)
* ข้อมูล ณ วันที่ 24  ธ.ค.56
     คำแนะนำสำหรับประชาชน
ปรับพฤติกรรมตามหลัก 5 ป.ปราบยุงลาย (ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง และปฏิบัติจนเป็นนิสัย) ได้แก่ ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำทุกชนิด เปลี่ยนน้ำทุกๆ 7 วัน ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะกักเก็บน้ำปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เป็นที่ เพาะพันธุ์ของยุง และปฏิบัติตนเองจนเป็นนิสัย ซึ่งจะเน้นความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระยะที่เป็นลูกน้ำ ตัวโม่งและระยะที่เป็นตัวเต็มวัย หากประชาชนสามารถทำตามมาตรการดังกล่าวได้ ก็จะช่วยให้ลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลงได้  และถ้ามีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮ็อตไลน์กระทรวงสาธารณ สุข โทรศัพท์ 1422 และศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทรศัพท์ 0 2590 3333     เรียนรู้ป้องกันตนเองจากไข้เลือดออก
จนกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่ยา ที่ใช้รักษาไข้เลือดออก หรือวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยป้องกันการแพร่ของยุง เท่าที่ผ่านมาการควบคุมยังได้ผลไม่ดี เนื่องจากเน้นเรื่องการทำลายยุงซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณ และการควบคุมยุงต้องทำเป็นบริเวณกว้าง การควบคุมที่จะให้ผลยั่งยืน ควรจะเน้นที่การควบคุมลูกน้ำ การควบคุมสามารถร่วมหน่วยงานราชการอื่นองค์กรเอกชน ท้องถิ่น ดังนั้นการควบคุมที่ดีต้องบูรณาการเอาหน่วยงานที่มีอยู่ และวิธีการต่างๆ( การควบคุมสิ่งแวดล้อม การใช้ทางชีวภาพ การใช้สารเคมี)     ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
เนื่องจากไข้เลือดออกระบาด โดยมียุงเป็นตัวแพร่พันธ์ ดังนั้นเมื่อมีคนในบ้านหรือข้างบ้านเป็นไข้เลือดออก ควรจะบอกคนในบ้านหรือข้างบ้านว่ามีไข้เลือดออกไข้เลือดออกติดต่อกันได้โดยมี ยุงลายบ้าน (Aedesaegypti) เป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ โดยยุงตัวเมียซึ่งกัดเวลากลางวันและดูดเลือดคนเป็นอาหาร จะกัดดูดเลือดผู้ป่วยซึ่งในระยะไข้สูงจะเป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือด เชื้อไวรัสจะเข้าสู่กระเพาะยุง เข้าไปอยู่ในเซลล์ที่ผนังกระเพาะ เพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วออกมาจากเซลล์ผนังกระเพาะ เดินทางเข้าสู่ต่อมน้ำลายพร้อมที่จะเข้าสู่คนที่ถูกกัดในครั้งต่อไป ซึ่งระยะฟักตัวในยุงนี้ประมาณ 8-12 วัน เมื่อยุงตัวนี้ไปกัดคนอื่นอีก ก็จะปล่อยเชื้อไวรัสไปยังผู้ที่ถูกกัดได้ เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายคนและผ่านระยะฟักตัวนานประมาณ 5-8 วัน (สั้นที่สุด 3 วัน - นานที่สุด 15 วัน) ก็จะทำให้เกิดอาการของโรคได้


       
จัดรณรงค์รวมพลัง "หยุด" ไข้เลือดออก 5 ป. 1 ข.  
นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.กระทรวงสาธารณสุข
ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556
ดูเพิ่มเติม >>

dengue vdo
    
วีดีโอ ความรู้
- เจาะข่าวเด่น ตัดตอนวงจรไข้เลือดออก
- ความรู้เรื่องไข้เลือดออก
- ครอบครัวห่างไกลไข้เลือดออก
- ทำอย่างไรเมื่อสงสัยโรคไข้เลือดออก                                        
ดูเพิ่มเติม >>


     รายงานการประชุมโรคไข้เลือดออก (War Room)
                                                                                      
- กระทรวงสาธารณสุข
- กรมควบคุมโรค / Stagg
ดูเพิ่มเติม >>


     ถาม - ตอบ
                                                                                      
- คำถามที่พบบ่อย
- อื่นๆ