เปลี่ยนการแสดงผล
ตัวอักษรขนาดเล็ก  ตัวอักษรขนาดปกติ  ตัวอักษรขนาดใหญ่  line  ธีมสีขาว  ธีมสีเขียว  ธีมสีเหลือง
English  ภาษาไทย
   

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

ถานการณ์โรค

โรคไข้เลือดออก 27 ก.พ. 2558 - 08:51 น.
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2558
จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ 24 ก.พ. 2558 (สัปดาห์ที่ 7)
จำนวนผู้ป่วย 3,286 ราย
จำนวนผู้ป่วยตาย 3 ราย
อัตราป่วยต่อแสนประชากร 5.09 ราย
อัตราตายต่อแสนประชากร 0.00 ราย
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) 0.09 ราย
โรคเท้าช้าง 20 มิ.ย 2557 - 15:59 น.
ข่าวโรคเท้าช้าง 

สถานการณ์โรคเท้าช้าง ณ พฤศจิกายน 2557  (New)
                                       มิถุนายน     2557

ข้อมูลสถิติโรคเท้าช้าง 
แผนที่โรคเท้าช้าง  2557
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 03 มี.ค. 2557 - 13:10 น.

สำนักระบาดวิทยาสรุปสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 1 ม.ค. - 24 ม.ค. 2558

กลุ่มระบาทวิทยา สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง สรุปสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
สัปดาห์ที่ 52  ข้อมูล ณ วันที่ 6 ม.ค. 2557


 
โรคมาลาเรีย 03 มี.ค. 2557 - 13:11 น.
 สถานการณ์โรคมาลาเรีย  ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 8 พ.ศ. 2558 (ปีปฎิทิน)

รายงานสถานการณ์มาลาเรียข้อมูล : ตั้งแต่ 1 มกราคม  -  25  กุมภาพันธ์ 2558
 

ผู้ป่วยไทยทั้งประเทศ
1,072 ราย (ลดลง 24.00% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว)
ผู้ป่วยต่างชาติ 374 ราย (ลดลง 46.00% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว)Malaria Situation in Thailand week  1 - 8 ( 25 February  2015 )
                   <  1  Jan   -  25  Feb 2015>

No. of Thai malaria cases              =  1,072
No. of  Foreigner  malaria cases    =   374
 
ข้อมูลย้อนหลังรายสัปดาห์
ข้อมูลมาลาเรียรายเดือน (2555)

โรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ 09 ม.ค. 2558 - 15:22 น.

สถานการณ์สครับไทฟัส (Scrub typhus)


ประจำสัปดาห์ที่ 7 ปี 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.พ. 2558)

  ปี 2558
ป่วย (ราย) 769
ตาย (ราย) 0
อัตราป่วยต่อแสน 1.20
อัตราป่วยตาย (%) 0.00

รายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ที่  7 ปี 2558
รายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ที่  4 ปี 2558
รายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ที่  3 ปี 2558
รายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ที่  2 ปี 2558

รายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ที่ 52 ปี 2557
รายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ที่ 51 ปี 2557
รายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ที่ 50 ปี 2557
รายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ที่ 49 ปี 2557
รายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ที่ 48 ปี 2557
รายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ที่ 47 ปี 2557
รายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ที่ 46 ปี 2557
รายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ที่ 45 ปี 2557
รายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ที่ 44 ปี 2557
ข่าวประกวดราคา
   
 
ศูนย์เอกสารและสื่ออิเลคโทรนิค
 

วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง (Journal of the Vector - Borne Diseases)
วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง
วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง (Journal of the Vector - Borne Diseases)
นโยบายด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
แนวทางและคู่มือปฏิบัติการ
นโยบายด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
สื่อต้นแบบในภาวะน้ำท่วม
สื่อต้นแบบ
สื่อต้นแบบในภาวะน้ำท่วม
งานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
งานวิจัย
งานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

   

 

 
ท่านพึ่งพอใจกับเนื้อหาตลาดนัดความรู้ของ IVM