เปลี่ยนการแสดงผล
ตัวอักษรขนาดเล็ก  ตัวอักษรขนาดปกติ  ตัวอักษรขนาดใหญ่  line  ธีมสีขาว  ธีมสีเขียว  ธีมสีเหลือง
English  ภาษาไทย
   

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

ถานการณ์โรค

โรคไข้เลือดออก 17 เม.ย 2558 - 15:32 น.
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2558
จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ 16 เม.ย 2558 (สัปดาห์ที่ 14)
จำนวนผู้ป่วย 7,281 ราย
จำนวนผู้ป่วยตาย 5 ราย
อัตราป่วยต่อแสนประชากร 11.18 ราย
อัตราตายต่อแสนประชากร 0.01 ราย
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) 0.07 ราย
โรคเท้าช้าง 20 มิ.ย 2557 - 15:59 น.
ข่าวโรคเท้าช้าง 

สถานการณ์โรคเท้าช้าง ณ พฤศจิกายน 2557  (New)
                                       มิถุนายน     2557

ข้อมูลสถิติโรคเท้าช้าง 
แผนที่โรคเท้าช้าง  2557
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 03 มี.ค. 2557 - 13:10 น.

สำนักระบาดวิทยาสรุปสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 1 ม.ค. - 2 มี.ค. 2558

กลุ่มระบาทวิทยา สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง สรุปสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
สัปดาห์ที่ 13  ข้อมูล ณ วันที่ 8 เม.ย. 2558


 
โรคมาลาเรีย 03 มี.ค. 2557 - 13:11 น.
 สถานการณ์โรคมาลาเรีย  ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 14 พ.ศ. 2558 (ปีปฎิทิน)

รายงานสถานการณ์มาลาเรียข้อมูล : ตั้งแต่ 1 มกราคม  -  15 เมษายน 2558
 

ผู้ป่วยไทยทั้งประเทศ
2,363 ราย (ลดลง 18.15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว)
ผู้ป่วยต่างชาติ 769
ราย (ลดลง 30.15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว)Malaria Situation in Thailand week  1 - 14 ( 15 April  2015 )
                   <  1  Jan   -   15  Apr  2015  >

No. of Thai malaria cases              =  2,363
No. of  Foreigner  malaria cases    =   769
 
ข้อมูลย้อนหลังรายสัปดาห์
ข้อมูลมาลาเรียรายเดือน (2555)

โรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ 24 มี.ค. 2558 - 16:16 น.

ข่าวประกวดราคา
   
 
ศูนย์เอกสารและสื่ออิเลคโทรนิค
 

วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง (Journal of the Vector - Borne Diseases)
วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง
วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง (Journal of the Vector - Borne Diseases)
นโยบายด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
แนวทางและคู่มือปฏิบัติการ
นโยบายด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
สื่อต้นแบบในภาวะน้ำท่วม
สื่อต้นแบบ
สื่อต้นแบบในภาวะน้ำท่วม
งานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
งานวิจัย
งานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

   

 

 
ท่านพึ่งพอใจกับเนื้อหาตลาดนัดความรู้ของ IVM