เปลี่ยนการแสดงผล
ตัวอักษรขนาดเล็ก  ตัวอักษรขนาดปกติ  ตัวอักษรขนาดใหญ่  line  ธีมสีขาว  ธีมสีเขียว  ธีมสีเหลือง
English  ภาษาไทย
   

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

ถานการณ์โรค

โรคไข้เลือดออก 29 พ.ค. 2558 - 16:54 น.
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2558
จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ 26 พ.ค. 2558 (สัปดาห์ที่ 20)
จำนวนผู้ป่วย 13,187 ราย
จำนวนผู้ป่วยตาย 10 ราย
อัตราป่วยต่อแสนประชากร 20.25 ราย
อัตราตายต่อแสนประชากร 0.02 ราย
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) 0.08 ราย
รายงานโรคไข้เลือดออก ประเทศไทย พ.ศ. 2501-2558
โรคสครับไทฟัส 29 พ.ค. 2558 - 16:59 น.
สถานการณ์โรคสครับไทฟัสในประเทศไทย ปี 2558
จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ 26 พ.ค. 2558 (สัปดาห์ที่ 20)
จำนวนผู้ป่วย 1,924 ราย
จำนวนผู้ป่วยตาย 1 ราย
อัตราป่วยต่อแสนประชากร 3.00 ราย
อัตราตายต่อแสนประชากร 0.00 ราย
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) 0.05 ราย
โรคเท้าช้าง 20 มิ.ย 2557 - 15:59 น.
ข่าวโรคเท้าช้าง 

สถานการณ์โรคเท้าช้าง

ปี 2558
 - เมษายน (์NEW)

ปี 2557 
 -  พฤศจิกายน
 -  มิถุนายน

ข้อมูลสถิติโรคเท้าช้าง 
แผนที่โรคเท้าช้าง  2557
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 03 มี.ค. 2557 - 13:10 น.

สำนักระบาดวิทยาสรุปสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
สัปดาห์ที่ 16 วันที่ 1 ม.ค. - 21 เม.ย. 2558

กลุ่มระบาทวิทยา สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง สรุปสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
สัปดาห์ที่ 16  ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2558


 
โรคมาลาเรีย 03 มี.ค. 2557 - 13:11 น.
 สถานการณ์โรคมาลาเรีย  ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 19  พ.ศ. 2558 (ปีปฎิทิน)

รายงานสถานการณ์มาลาเรียข้อมูล : ตั้งแต่ 1 มกราคม  -  20 พฤษภาคม 2558
 

ผู้ป่วยไทยทั้งประเทศ
3,170 ราย (ลดลง 44.55% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว)
ผู้ป่วยต่างชาติ 1,159
ราย (ลดลง 36.06% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว)Malaria Situation in Thailand week  1 - 19 ( 20  May  2015 )
                   <  1  Jan   -   20  May  2015  >

No. of Thai malaria cases              =  3,170
No. of  Foreigner  malaria cases    =   1,159
 
ข้อมูลย้อนหลังรายสัปดาห์
ข้อมูลมาลาเรียรายเดือน (2555)

โรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ 24 มี.ค. 2558 - 16:16 น.

ข่าวประกวดราคา
   
 
ศูนย์เอกสารและสื่ออิเลคโทรนิค
 

วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง (Journal of the Vector - Borne Diseases)
วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง
วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง (Journal of the Vector - Borne Diseases)
คู่มือปฏิบัติงานโรคลิชมาเนียและริ้วฝอยทราย
แนวทางและคู่มือปฏิบัติการ
คู่มือปฏิบัติงานโรคลิชมาเนียและริ้วฝอยทราย
สื่อต้นแบบในภาวะน้ำท่วม
สื่อต้นแบบ
สื่อต้นแบบในภาวะน้ำท่วม
โครงการวิจัยพี่เลี้ยง -> เรื่อง ความก้าวหน้าของการศึกษาโรคลิชมาเนีย Assoc.Prof.Dr.Chamnarn Apiwathnasorn
งานวิจัย
โครงการวิจัยพี่เลี้ยง -> เรื่อง ความก้าวหน้าของการศึกษาโรคลิชมาเนีย Assoc.Prof.Dr.Chamnarn Apiwathnasorn

   

 

 
ท่านพึ่งพอใจกับเนื้อหาตลาดนัดความรู้ของ IVM