เปลี่ยนการแสดงผล
ตัวอักษรขนาดเล็ก  ตัวอักษรขนาดปกติ  ตัวอักษรขนาดใหญ่  line  ธีมสีขาว  ธีมสีเขียว  ธีมสีเหลือง
English  ภาษาไทย
   

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

ถานการณ์โรค

โรคไข้เลือดออก 23 ก.ค. 2558 - 12:55 น.
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2558
คำอธิบายโรคไข้เลือดออก (Face Sheet)
จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ 21 ก.ค. 2558 (สัปดาห์ที่ 28)
จำนวนผู้ป่วย 35,591 ราย
จำนวนผู้ป่วยตาย 26 ราย
อัตราป่วยต่อแสนประชากร 54.65 ราย
อัตราตายต่อแสนประชากร 0.04 ราย
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) 0.07 ราย
สถานการณ์ไข้เลือดออก พ.ศ. 2558 (สัปดาห์ที่ 28)
โรคสครับไทฟัส 27 ก.ค. 2558 - 09:22 น.
สถานการณ์โรคสครับไทฟัสในประเทศไทย ปี 2558
คำอธิบายโรคสครับไทฟัส (Face Sheet)
จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ 21 ก.ค. 2558 (สัปดาห์ที่ 28)
จำนวนผู้ป่วย 3,045 ราย
จำนวนผู้ป่วยตาย 1 ราย
อัตราป่วยต่อแสนประชากร 4.75 ราย
อัตราตายต่อแสนประชากร 0.00 ราย
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) 0.03 ราย
โรคลิชมาเนีย
สถานการณ์โรคลิชมาเนีย ปี
คำอธิบายโรคลิชมาเนีย (Face Sheet)
จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ (สัปดาห์ที่ )
จำนวนผู้ป่วย ราย
จำนวนผู้ป่วยตาย ราย
อัตราป่วยต่อแสนประชากร ราย
อัตราตายต่อแสนประชากร ราย
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) ราย
โรคเท้าช้าง 20 มิ.ย 2557 - 15:59 น.
คำอธิบายโรคเท้าช้าง (Face Sheet)
ข่าวโรคเท้าช้าง 

สถานการณ์โรคเท้าช้าง

ปี 2558
 - เมษายน (์NEW)

ปี 2557 
 -  พฤศจิกายน
 -  มิถุนายน

ข้อมูลสถิติโรคเท้าช้าง 
แผนที่โรคเท้าช้าง  2557
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 03 มี.ค. 2557 - 13:10 น.
คำอธิบายโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Face Sheet)

สำนักระบาดวิทยาสรุปสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
สัปดาห์ที่ 27 วันที่ 1 ม.ค. - 20 ก.ค. 2558

กลุ่มระบาทวิทยา สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง สรุปสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
สัปดาห์ที่ 16  ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2558


 
โรคมาลาเรีย 03 มี.ค. 2557 - 13:11 น.
คำอธิบายโรคมาลาเรีย (Face Sheet)
 สถานการณ์โรคมาลาเรีย  ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 28  พ.ศ. 2558 (ปีปฎิทิน)

รายงานสถานการณ์มาลาเรียข้อมูล : ตั้งแต่ 1 มกราคม  -  24 กรกฎาคม 2558
 

ผู้ป่วยไทยทั้งประเทศ
6,371 ราย (ลดลง 53.33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว)
ผู้ป่วยต่างชาติ 2,380
ราย (ลดลง 45.03% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว)Malaria Situation in Thailand week  1 - 28  ( 24 July  2015 )
                   <  1  Jan   -   24  July 2015  >

No. of Thai malaria cases               =  6,371
No. of  Foreigner  malaria cases     =   2,380
 
ข้อมูลย้อนหลังรายสัปดาห์
ข้อมูลมาลาเรียรายเดือน (2555)

โรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ 24 มี.ค. 2558 - 16:16 น.

ข่าวประกวดราคา
   
 
ศูนย์เอกสารและสื่ออิเลคโทรนิค
 

วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง (Journal of the Vector - Borne Diseases)
วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง
วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง (Journal of the Vector - Borne Diseases)
คู่มือปฏิบัติงานโรคลิชมาเนียและริ้วฝอยทราย
แนวทางและคู่มือปฏิบัติการ
คู่มือปฏิบัติงานโรคลิชมาเนียและริ้วฝอยทราย
สื่อต้นแบบในภาวะน้ำท่วม
สื่อต้นแบบ
สื่อต้นแบบในภาวะน้ำท่วม
การทบทวนวรรณกรรณที่ถูกต้องได้มาตรฐานสากล โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธ์
งานวิจัย
การทบทวนวรรณกรรณที่ถูกต้องได้มาตรฐานสากล โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธ์

   

 

 
ท่านพึ่งพอใจกับเนื้อหาตลาดนัดความรู้ของ IVM