เปลี่ยนการแสดงผล
ตัวอักษรขนาดเล็ก  ตัวอักษรขนาดปกติ  ตัวอักษรขนาดใหญ่  line  ธีมสีขาว  ธีมสีเขียว  ธีมสีเหลือง
English  ภาษาไทย
   

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

ถานการณ์โรค

โรคไข้เลือดออก 03 ก.ค. 2558 - 13:30 น.
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2558
คำอธิบายโรคไข้เลือดออก (Face Sheet)
จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ 30 มิ.ย 2558 (สัปดาห์ที่ 25)
จำนวนผู้ป่วย 24,742 ราย
จำนวนผู้ป่วยตาย 17 ราย
อัตราป่วยต่อแสนประชากร 37.99 ราย
อัตราตายต่อแสนประชากร 0.03 ราย
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) 0.07 ราย
รายงานโรคไข้เลือดออก ประเทศไทย พ.ศ. 2501-2558
โรคสครับไทฟัส 03 ก.ค. 2558 - 17:23 น.
สถานการณ์โรคสครับไทฟัสในประเทศไทย ปี 2558
คำอธิบายโรคสครับไทฟัส (Face Sheet)
จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ 30 มิ.ย 2558 (สัปดาห์ที่ 25)
จำนวนผู้ป่วย 2,561 ราย
จำนวนผู้ป่วยตาย 1 ราย
อัตราป่วยต่อแสนประชากร 3.99 ราย
อัตราตายต่อแสนประชากร 0.00 ราย
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) 0.04 ราย
โรคลิชมาเนีย
สถานการณ์โรคลิชมาเนีย ปี
คำอธิบายโรคลิชมาเนีย (Face Sheet)
จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ (สัปดาห์ที่ )
จำนวนผู้ป่วย ราย
จำนวนผู้ป่วยตาย ราย
อัตราป่วยต่อแสนประชากร ราย
อัตราตายต่อแสนประชากร ราย
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) ราย
โรคเท้าช้าง 20 มิ.ย 2557 - 15:59 น.
คำอธิบายโรคเท้าช้าง (Face Sheet)
ข่าวโรคเท้าช้าง 

สถานการณ์โรคเท้าช้าง

ปี 2558
 - เมษายน (์NEW)

ปี 2557 
 -  พฤศจิกายน
 -  มิถุนายน

ข้อมูลสถิติโรคเท้าช้าง 
แผนที่โรคเท้าช้าง  2557
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 03 มี.ค. 2557 - 13:10 น.
คำอธิบายโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Face Sheet)

สำนักระบาดวิทยาสรุปสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
สัปดาห์ที่ 16 วันที่ 1 ม.ค. - 21 เม.ย. 2558

กลุ่มระบาทวิทยา สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง สรุปสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
สัปดาห์ที่ 16  ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2558


 
โรคมาลาเรีย 03 มี.ค. 2557 - 13:11 น.
คำอธิบายโรคมาลาเรีย (Face Sheet)
 สถานการณ์โรคมาลาเรีย  ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 24  พ.ศ. 2558 (ปีปฎิทิน)

รายงานสถานการณ์มาลาเรียข้อมูล : ตั้งแต่ 1 มกราคม  -  25 มิถุนายน 2558
 

ผู้ป่วยไทยทั้งประเทศ
4,767 ราย (ลดลง 53.96% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว)
ผู้ป่วยต่างชาติ 1,827
ราย (ลดลง 41.74% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว)Malaria Situation in Thailand week  1 - 24 ( 25  June  2015 )
                   <  1  Jan   -   25  June 2015  >

No. of Thai malaria cases              =  4,767
No. of  Foreigner  malaria cases    =   1,827
 
ข้อมูลย้อนหลังรายสัปดาห์
ข้อมูลมาลาเรียรายเดือน (2555)

โรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ 24 มี.ค. 2558 - 16:16 น.

ข่าวประกวดราคา
   
 
ศูนย์เอกสารและสื่ออิเลคโทรนิค
 

วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง (Journal of the Vector - Borne Diseases)
วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง
วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง (Journal of the Vector - Borne Diseases)
คู่มือปฏิบัติงานโรคลิชมาเนียและริ้วฝอยทราย
แนวทางและคู่มือปฏิบัติการ
คู่มือปฏิบัติงานโรคลิชมาเนียและริ้วฝอยทราย
สื่อต้นแบบในภาวะน้ำท่วม
สื่อต้นแบบ
สื่อต้นแบบในภาวะน้ำท่วม
การทบทวนวรรณกรรณที่ถูกต้องได้มาตรฐานสากล โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธ์
งานวิจัย
การทบทวนวรรณกรรณที่ถูกต้องได้มาตรฐานสากล โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธ์

   

 

 
ท่านพึ่งพอใจกับเนื้อหาตลาดนัดความรู้ของ IVM